Verslag Algemene Vergadering 21 maart 2019

door | mrt 26, 2019

Zonnewind
CVBA
Henri Rulstraat 8
2240 Zandhoven
R.P.R. Antwerpen O.N. BE0673825940

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 21/03/2019 om 20:00 uur, Zandhoven

 

Samenstelling van de algemene vergadering:
Er zijn 46 stemgerechtigden waarvan 39 aanwezigen en 7 volmachten.

Voorafgaandelijke uiteenzetting:
I. De vergadering wordt geopend om 20:00 uur door Gladines Daniel die optreedt als voorzitter.

Van den Brink Steven treedt op als secretaris.

Volgende stemopnemer wordt hierbij opgenomen:
• Hendrickx Eduard

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring jaarrekening per 30/09/2018
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting raad van bestuur
5. Vooruitblik naar de toekomst

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. De algemene vergadering werd regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig de statuten en artikel 532 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk door publicatie op de website https://zonnewind.org/ en e-mails verzonden op 8 maart 2019 aan de vennoten of de vennoten die uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping per brief te ontvangen. De bewijsstukken van deze oproeping worden aan de notulen gehecht om er onafscheidelijk deel van uit te maken.

V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

VI. De vermelde aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elke vennoot heeft recht op één stem ongeacht het aantal aandelen.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur heeft op de Algemene Vergadering verslag gedaan van de gebeurtenissen en van het gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar.
De raad van bestuur geeft antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun beleid.

2. Goedkeuring jaarrekening per 30/09/2018
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 412 van het Wetboek van
Vennootschappen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.

3. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:
Te bestemmen winstsaldo 737,31
Te bestemmen winst van het boekjaar 737,31
Overgedragen winst van het vorig boekjaar 0,00
Toevoeging aan het eigen vermogen 737,31

Aan de wettelijke reserve 737,31

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.

4. Kwijting raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar
De algemene vergadering verleent kwijting aan de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.

5. Vooruitblik

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 21:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

 

Gladines Daniel
Voorzitter

Van den Brink Steven
Secretaris

Hendrickx Eduard
Stemopnemer

Van de Peer Jozef
Bestuurder

Van Hoof Kristof
Bestuurder

Van Houdt Mark
Bestuurder

 

Bekijk hier de presentatie: AV1