Onderzoek Biogas installatie

We onderzoeken of het mogelijk is om met de diverse biomassa resten die in de gemeente voorhanden zijn nog iets zinvols te doen ipv. gewoon te storten. Bijvoorbeeld duurzame energie uit halen.

De meeste van die reststromen kosten momenteel aan de gemeente of de bevolking ook geld om te laten verwerken.

We hebben eerst een rudimentaire inventaris van die biomassastromen gemaakt:

Biomassa bronnen Verzamelpunt Hoeveelheid Commentaar
Koeien

/Varkensmest

Boerderijen Zandhoven is netto invoerder
Paarden mest Maneges/hobbyisten ? Beperkte mogelijkheden
Rioolslib Aquafin installatie Pulle Aquafin vergist zelf
Groenafval Containerpark +- 1000 Ton
Hakselhout Containerpark +- 4000 Ton
GFT Dranco (Brecht) Verwerkt door IGEAN (Dranco)
Huisvuil Dranco (Brecht) +- 1000 Ton
Bermmaaisel gebieden Natuurgebieden Weinig Slechte kwaliteit: Hoog Lignine/Cellulose gehalte
Bermmaaisel Autostrades AWV ?
Bermmaaisel kanaal W&Z ?
Bermmaaisel beken Provincie ?
Menselijke faecaliën Wij ?

Inderdaad dus een diverse set van stromen, ieder met z’n eigen fysieke kenmerken. We zien 3 mogelijke pistes om een deel hiervan te verwerken:

1. Anaërobe vergisting: het resultaat van dit proces is biogas (mengsel van aardgas, C02 en nog een aantal andere gassen). Dit kan gestookt worden in een WKK-installatie met als opbrengst groene electriciteit en warmte. Of het kan opgewaardeerd worden tot zuiver aardgas, wat dan groengas wordt genoemd, en dan op het aardgasnet worden gevoed of verder worden gecomprimeerd tot CNG (Compressed Natural Gas) om dan als brandstof te gebruiken in voertuigen. Hieronder een schematische voorstelling van het proces.

picture1

  • Haalbaarheid? Laag. Werkt best met specifieke afvalstromen zoals mest (pocketvergister op landbouwbedrijf) of GFT. Moeilijker voor ons heterogeen aanbod dus.

2. Vergassing: werking door sterke verhitting van de biomassa. Mogelijke output is divers: warmte, electriciteit, waterstof, groengas (aardgas uit biomassa) …

  • Haalbaarheid? Laag. Werkt ook met heterogene grondstoffen. Maar deze technologie is nog in een experimenteel stadium.

Hieronder een schematische voorstelling van beide technieken:

biogas

 

3. Hakselhout stoken in WKK: droge biomassa kan makkelijk gestookt worden in een WKK-installatie. Output is dan groene electriciteit en warmte.

  • Haalbaarheid? Hoog. Er zijn al gemeenten die zulke installatie hebben. Nadeel is dat hiermee enkel de fractie hakselhout kan verwerkt worden en er geen oplossing is voor de andere stromen.

We zijn bezig deze 3 pistes te onderzoeken.